جمع

جمع و تفریق اعداد (13)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
183 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (12)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
342 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (11)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
294 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
295 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
366 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
349 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
396 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد