جمع

جمع و تفریق اعداد (23)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (22)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
12 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (21)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (20)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
342 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (19)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (18)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
212 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (17)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (16)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (15)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (14)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد