انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس دوم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
786 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
34 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (lessons 1 & 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (my classmates)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,812 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
895 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد