انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس پنجم (my appearace)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,262 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
459 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (lesson 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,067 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (my family)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,878 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد