انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

colors

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,545 کیلو بایت

cloths

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,140 کیلو بایت

learn

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
285 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

games

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,330 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,720 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد