انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس ششم (lesson 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,171 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (my house)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,686 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
863 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
53 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (lesson 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,868 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد