انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

lessons 5 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lessons 4 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,468 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lessons 3 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lessons 1-2 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
599 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

welcome ، Photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 7-8 ، Review 4

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (Listening and Reading conversation 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
509 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (Listening and Reading conversation 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
509 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (sounds and letters)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,059 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
765 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد