انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس ششم (Listening and Reading conversation 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
564 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (Listening and Reading conversation 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
564 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (sounds and letters)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
635 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
724 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
700 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
893 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (listening and reading conversation 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
513 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (Listening and Reading conversation 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (sounds and letters)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
689 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
893 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد