فیزیک 3

شارش بار در رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

القای الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش دوشکاف یانگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابش جسم سیاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
152 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موج طولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موج عرضی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موج عرضی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت پرتابه ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کد مقاومت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد