فیزیک 3

زنگ الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رزونانس در مدار lc

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین میدان و مؤلفه سطح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیسک رولند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی اطراف آهنربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار p-v دیاگرام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه واندوگراف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان الکتریسیته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد