ریاضی اول متوسطه

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب خارجی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم توابع چند جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع نمایی، تابع لگاریتمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادله درجه دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقطه تقاطع توابع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روابط مثلثاتی در جمع بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد