ریاضی اول متوسطه

جمع بردارهای مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش تفکیکی مؤلفه‌های آن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه مؤلفه‌های یک بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنما معلم ریاضی1

نوع رسانه: نرم افزار
حجم: 
373 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ریشه مربع کامل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ریاضی1(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد