ریاضی اول متوسطه

تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفاضل دو مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع کوسینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فیثاغورس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فیثاغورس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
53 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زوایای خارجی چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محور اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار هیپربولیک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد