علوم اول ابتدایی

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (10)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,357 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (9)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,876 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (8)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
49,634 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (7)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
49,307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,898 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,643 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
27,124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,780 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
55,321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
51,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد