علوم اول ابتدایی

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (20)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,457 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (19)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
56,398 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (18)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,754 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (17)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,664 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (16)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
27,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (15)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (14)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
56,892 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (13)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (12)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (11)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,683 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد