سال سوم ابتدایی

نیاز جانوران به هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی جانوران (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی جانوران (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع گل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,874 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع برگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,907 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع ریشه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهرم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی جاذبه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه آب شیرین از آب شور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تشکیل ابر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,672 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد