سال سوم ابتدایی

اندازه نیرو

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,839 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,080 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پریسکوپ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

علت مشاهده اجسام

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تصاویر در آینه تخت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,091 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع آینه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رود و چشمه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,930 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آلودگی آب‌های زیرزمینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,552 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قنات

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,722 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد