سال سوم ابتدایی

چاه آب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل آب‌های زیرزمینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,095 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابرها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,520 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آب در همه جا وجود دارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,085 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میعان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه آب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبخیر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,791 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع آینه و بازتابش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز انسان و گیاهان به نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد