سال سوم ابتدایی

فصل اول - جلسه هفتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,960 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه ششم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,018 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه چهارم و پنجم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,074 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه سوم و چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,687 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,288 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فصل اول - جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: افتادن از آسمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفدهم: چشم‌های آسمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,034 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد