رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
غلظت انیمیشن 5,076
عوامل موثر بر سرعت واکنش انیمیشن 6,144
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص انیمیشن 5,103
واکنش منیزیم با اکسیژن انیمیشن 10,321
شناساگر انیمیشن 6,067
واکنش اسید و باز انیمیشن 8,203
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 6,267
جدول تناوبی انیمیشن 13,811
انواع اوربیتال انیمیشن 8,216
طیف نشری خطی هیدروژن انیمیشن 12,442
واکنش تجزیه انیمیشن 5,709
الکترولیت و غیر الکترولیت انیمیشن 7,565
واکنش سدیم با آب انیمیشن 7,904
واکنش فسفر سفید با اکسیژن انیمیشن 5,814
شناساگر انیمیشن 5,220
کشش سطحی انیمیشن 8,493
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 9,061
آزمایش رادرفورد انیمیشن 11,654
شیمی پیش دانشگاهی پیوند 8,287
شیمی3 پیوند 11,754

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد