رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
خالص کردن مخلوط‌ها انیمیشن 2,232
افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب انیمیشن 2,039
الکترولیک و غیر الکترولیک انیمیشن 1,934
کاهش فشار بخار انیمیشن 1,729
رقیق کردن سولفوریک اسید غلیظ انیمیشن 1,804
مولالیته انیمیشن 1,933
محلول فراسیر شده انیمیشن 1,873
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها انیمیشن 1,751
اثر دما بر حل شدن مواد انیمیشن 1,809
انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4 انیمیشن 1,542
حل شدن آب و نمک در یکدیگر انیمیشن 1,908
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال انیمیشن 1,512
تغییرات انرژی در فرایند انحلال انیمیشن 1,743
محلول آبی انیمیشن 1,494
مخلوط همگن و نا‌همگن انیمیشن 2,849
واکنش کیسه هوای اتومبیل‌ها انیمیشن 1,791
تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده انیمیشن 1,518
تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن انیمیشن 1,561
آشنایی با ساختار الکل‌ها انیمیشن 2,166
شناسایی یون نقره انیمیشن 1,902

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد