رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناسایی یون آهن انیمیشن 1,966
شناسایی یون +pb 2 (سرب) انیمیشن 2,071
واکنش جا‌به‌جایی دو‌گانه (نقره نیترات و سدیم کلرید) انیمیشن 1,699
شناسایی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی انیمیشن 1,741
واکنش جا‌‌به‌‌جایی یگانه آلومینیوم و محلول مس (II) سولفات انیمیشن 3,001
واکنش تجزیه (آمونیوم دی کرومات) انیمیشن 1,890
واکنش تجزیه هیدروژن کربنات مس در اثر گرما انیمیشن 1,850
واکنش تجزیه (کربنات کلسیم) انیمیشن 2,157
واکنش تجزیه (گرما دادن جیوه II اکسید) انیمیشن 2,121
واکنش پلیمر شدن (بسپارش) تولید پلی اتیلن انیمیشن 2,214
واکنش سنتز یا ترکیب (آمونیاک و اسید هیدروکلریک) انیمیشن 1,681
واکنش سوختن (نوار منیزیم) انیمیشن 1,762
واکنش تجزیه لایه اوزون انیمیشن 2,078
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) انیمیشن 3,684
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) انیمیشن 3,419
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 1,437
آنتالپی استاندارد تشکیل انیمیشن 1,592
گرماسنج بمبی انیمیشن 2,503
آنتالپی ذوب یخ انیمیشن 1,643
واکنش سوختن متان انیمیشن 1,861

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد