رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون اول ترمودینامیک انیمیشن 1,657
واکنش پروپان و اکسیژن (انجام کار) انیمیشن 1,652
مبادله گرمای سامانه بسته با محیط انیمیشن 1,553
نمودار تغییر در انرژی در یک سامانه انیمیشن 1,510
مفهوم سامانه باز و سامانه بسته انیمیشن 1,597
مفهوم ظرفیت گرمایی انیمیشن 1,666
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,573
تاثیر دما بر روی انحلال مواد انیمیشن 1,557
انحلال‌پذیری در آب انیمیشن 1,493
درصد جرمی و حجمی انیمیشن 1,937
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,553
انحلال صابون در آب انیمیشن 1,438
پیش‌بینی انحلال‌پذیری انیمیشن 1,417
نقطه جوش انیمیشن 1,507
فرآیند انحلال گرماگیر آمونیوم نیترات انیمیشن 1,600
انحلال نمک طعام در آب انیمیشن 1,605
انحلال اتانول در آب انیمیشن 2,003
فاز چیست؟ انیمیشن 1,628
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ انیمیشن 1,705
رسانایی الکتریکی محلول‌ها در آب انیمیشن 1,900

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد