سال دوم متوسطه

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,038 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعمال مجاری تنفسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,996 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه تنفس انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه تنفس در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش علف‌خواران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جذب مواد غذایی در روده بزرگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,955 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روده باریک مکان اصلی گوارش شیمایی و جذب غذا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,543 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گوارش غذا در معده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,399 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد