رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,759
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 648
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 647
درس سوم (reading) فایل صوتی 586
درس سوم (new words) فایل صوتی 516
درس سوم (conversation) فایل صوتی 494
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,633
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 517
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 621
درس دوم (reading) فایل صوتی 570
درس دوم (new words) فایل صوتی 494
درس دوم (conversation) فایل صوتی 606
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,259
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 547
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 778
درس اول (reading) فایل صوتی 680
درس اول (new words) فایل صوتی 591
درس اول (conversation) فایل صوتی 766
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 13,799
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 916

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد