رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,329
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 990
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,092
درس سوم (reading) فایل صوتی 935
درس سوم (new words) فایل صوتی 866
درس سوم (conversation) فایل صوتی 807
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,124
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 880
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 989
درس دوم (reading) فایل صوتی 919
درس دوم (new words) فایل صوتی 805
درس دوم (conversation) فایل صوتی 980
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,742
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 895
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,249
درس اول (reading) فایل صوتی 1,050
درس اول (new words) فایل صوتی 991
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,238
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,488
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,272

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد