رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,024
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 777
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 783
درس سوم (reading) فایل صوتی 698
درس سوم (new words) فایل صوتی 629
درس سوم (conversation) فایل صوتی 602
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,882
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 650
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 747
درس دوم (reading) فایل صوتی 691
درس دوم (new words) فایل صوتی 590
درس دوم (conversation) فایل صوتی 755
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,469
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 663
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 943
درس اول (reading) فایل صوتی 784
درس اول (new words) فایل صوتی 693
درس اول (conversation) فایل صوتی 883
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 15,734
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,039

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد