رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,629
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 1,183
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,283
درس سوم (reading) فایل صوتی 1,133
درس سوم (new words) فایل صوتی 1,067
درس سوم (conversation) فایل صوتی 968
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,355
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 1,156
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,218
درس دوم (reading) فایل صوتی 1,152
درس دوم (new words) فایل صوتی 984
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,201
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,989
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 1,076
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,576
درس اول (reading) فایل صوتی 1,296
درس اول (new words) فایل صوتی 1,254
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,598
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,749
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,440

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد