رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,307
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 490
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 507
درس سوم (reading) فایل صوتی 419
درس سوم (new words) فایل صوتی 381
درس سوم (conversation) فایل صوتی 387
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 1,466
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 395
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 484
درس دوم (reading) فایل صوتی 436
درس دوم (new words) فایل صوتی 345
درس دوم (conversation) فایل صوتی 434
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,044
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 423
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 592
درس اول (reading) فایل صوتی 494
درس اول (new words) فایل صوتی 438
درس اول (conversation) فایل صوتی 584
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 7,284
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 773

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد