رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,230
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 461
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 481
درس سوم (reading) فایل صوتی 398
درس سوم (new words) فایل صوتی 358
درس سوم (conversation) فایل صوتی 371
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 1,245
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 369
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 462
درس دوم (reading) فایل صوتی 414
درس دوم (new words) فایل صوتی 319
درس دوم (conversation) فایل صوتی 407
درس اول (what you learned) فایل صوتی 992
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 405
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 558
درس اول (reading) فایل صوتی 469
درس اول (new words) فایل صوتی 412
درس اول (conversation) فایل صوتی 547
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 7,116
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 745

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد