رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,819
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 678
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 678
درس سوم (reading) فایل صوتی 608
درس سوم (new words) فایل صوتی 538
درس سوم (conversation) فایل صوتی 515
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,710
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 538
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 642
درس دوم (reading) فایل صوتی 598
درس دوم (new words) فایل صوتی 517
درس دوم (conversation) فایل صوتی 630
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,373
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 574
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 809
درس اول (reading) فایل صوتی 701
درس اول (new words) فایل صوتی 616
درس اول (conversation) فایل صوتی 793
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 13,974
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 945

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد