رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,625
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 590
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 577
درس سوم (reading) فایل صوتی 495
درس سوم (new words) فایل صوتی 459
درس سوم (conversation) فایل صوتی 446
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,482
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 464
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 564
درس دوم (reading) فایل صوتی 513
درس دوم (new words) فایل صوتی 412
درس دوم (conversation) فایل صوتی 509
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,172
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 483
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 670
درس اول (reading) فایل صوتی 575
درس اول (new words) فایل صوتی 513
درس اول (conversation) فایل صوتی 683
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 13,092
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 851

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد