رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,864
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 713
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 719
درس سوم (reading) فایل صوتی 640
درس سوم (new words) فایل صوتی 566
درس سوم (conversation) فایل صوتی 543
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,788
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 569
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 678
درس دوم (reading) فایل صوتی 629
درس دوم (new words) فایل صوتی 541
درس دوم (conversation) فایل صوتی 686
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,404
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 607
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 861
درس اول (reading) فایل صوتی 730
درس اول (new words) فایل صوتی 639
درس اول (conversation) فایل صوتی 825
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 14,409
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 972

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد