رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 784
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 324
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 336
درس سوم (reading) فایل صوتی 283
درس سوم (new words) فایل صوتی 247
درس سوم (conversation) فایل صوتی 248
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 398
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 239
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 314
درس دوم (reading) فایل صوتی 292
درس دوم (new words) فایل صوتی 222
درس دوم (conversation) فایل صوتی 300
درس اول (what you learned) فایل صوتی 602
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 299
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 394
درس اول (reading) فایل صوتی 329
درس اول (new words) فایل صوتی 295
درس اول (conversation) فایل صوتی 391
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 4,394
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 616

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد