رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,166
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 434
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 456
درس سوم (reading) فایل صوتی 378
درس سوم (new words) فایل صوتی 334
درس سوم (conversation) فایل صوتی 345
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 1,197
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 345
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 440
درس دوم (reading) فایل صوتی 387
درس دوم (new words) فایل صوتی 295
درس دوم (conversation) فایل صوتی 383
درس اول (what you learned) فایل صوتی 945
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 377
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 526
درس اول (reading) فایل صوتی 439
درس اول (new words) فایل صوتی 375
درس اول (conversation) فایل صوتی 502
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 6,999
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 716

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد