رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,696
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 622
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 616
درس سوم (reading) فایل صوتی 545
درس سوم (new words) فایل صوتی 489
درس سوم (conversation) فایل صوتی 476
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,562
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 495
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 595
درس دوم (reading) فایل صوتی 544
درس دوم (new words) فایل صوتی 460
درس دوم (conversation) فایل صوتی 559
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,210
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 513
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 722
درس اول (reading) فایل صوتی 640
درس اول (new words) فایل صوتی 554
درس اول (conversation) فایل صوتی 711
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 13,595
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 878

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد