رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,096
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 406
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 434
درس سوم (reading) فایل صوتی 352
درس سوم (new words) فایل صوتی 307
درس سوم (conversation) فایل صوتی 323
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 1,125
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 314
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 413
درس دوم (reading) فایل صوتی 367
درس دوم (new words) فایل صوتی 275
درس دوم (conversation) فایل صوتی 360
درس اول (what you learned) فایل صوتی 900
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 356
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 493
درس اول (reading) فایل صوتی 414
درس اول (new words) فایل صوتی 349
درس اول (conversation) فایل صوتی 480
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 6,839
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 692

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد