رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,172
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 903
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,004
درس سوم (reading) فایل صوتی 817
درس سوم (new words) فایل صوتی 761
درس سوم (conversation) فایل صوتی 731
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,019
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 781
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 882
درس دوم (reading) فایل صوتی 814
درس دوم (new words) فایل صوتی 729
درس دوم (conversation) فایل صوتی 898
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,603
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 787
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,102
درس اول (reading) فایل صوتی 912
درس اول (new words) فایل صوتی 829
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,032
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,343
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد