رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
الکترولیز انیمیشن 1,314
بیان مفاهیم قانون اهم انیمیشن 1,334
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری انیمیشن 1,327
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال موازی انیمیشن 1,190
تحلیل مدار موازی انیمیشن 1,324
تحلیل یک مدار ترکیبی (3) انیمیشن 1,305
تعیین اندازه مقاومت از روی رنگ انیمیشن 1,314
تعیین قطب آهن‌ربا انیمیشن 1,327
توان در مدارهای الکتریکی انیمیشن 1,086
توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها انیمیشن 1,073
تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 1,071
جریان متناوب انیمیشن 1,127
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی انیمیشن 1,072
چگونه یک مسئله مدار سری را حل کنیم انیمیشن 1,097
چگونه یک مسئله مدار موازی را حل کنیم انیمیشن 1,167
خودالقایی انیمیشن 1,151
روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم انیمیشن 1,282
قانون جریان کیرشهف انیمیشن 1,047
قانون لنز انیمیشن 1,266
کاربرد مغناطیس و جرثقیل انیمیشن 1,274

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد