رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حرکت حلقه حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 892
حرکت الکترون در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,040
جریان مغناطیسی القا شده در هسته غیرخطی انیمیشن 832
جریان مغناطیسی القا شده در هسته خطی انیمیشن 806
تغییر جهت گردش موتور شنت انیمیشن 909
تغییر جهت گردش موتور سری انیمیشن 950
تشریح اصل اساسی ایجاد گشتاور در موتور جریان مستقیم انیمیشن 826
ترمز دینامیکی موتور شنت انیمیشن 828
پل واتسون انیمیشن 977
پروسه کموتاسیون انیمیشن 809
برش طولی و عرضی قطب‌های ماشین دی سی انیمیشن 752
القای ولتاژ در یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی انیمیشن 886
القای الکترواستاتیک انیمیشن 864
اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی انیمیشن 850
اجزای یک موتور دی سی انیمیشن 1,018
اجزای موتور دی سی و برش موتور انیمیشن 898
اثر هال انیمیشن 858
اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید انیمیشن 2,084
آزمون قانون اهم انیمیشن 1,661
آزمون قانون اهم و توان انیمیشن 1,369

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد