رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترمز دینامیکی موتور سری انیمیشن 1,050
تغییرات فوران دربر گیرنده یک حلقه انیمیشن 935
بررسی امکان حرکت دورانی مداوم توسط کموتاتور انیمیشن 888
ایجاد میدان توسط قطب‌های کمکی انیمیشن 936
ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم انیمیشن 903
نمایش اثر پسماند فوران و شدت میدان خنثی کننده انیمیشن 798
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن انیمیشن 944
نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 824
نمایش نیروی لورنس مؤثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,116
نیروی الکتروموتوری وارد بر بار در میدان مغناطیسی موتور انیمیشن 933
نمایش رابطه نیرو با تعداد حلقه سیم‌پیچ و جریان عبوری انیمیشن 820
نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیس انیمیشن 1,438
نمایش برآیند میدان در ماشین جریان مستقیم و تاثیر بار بر آن انیمیشن 846
نمایش القای ولتاژ بر اثر تغییرات فوران انیمیشن 807
نحوه قرار گرفتن قطب کمکی و سیم‌پیچ تحریک آن و عدم جرقه با وجود آن انیمیشن 1,022
نحوه تولید ولتاژ یکسو شده در موتور جریان مستقیم انیمیشن 817
نحوه تولید نیروی محرکه مغناطیسی یکسو شده در موتور دی ‌سی انیمیشن 816
میدان مغناطیسی و سیم متحرک حامل جریان انیمیشن 783
میدان مغناطیسی معادل در سه فاز انیمیشن 925
میدان مغناطیسی اطراف یک سیم لوله انیمیشن 913

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد