بخوانیم

کلمات مرتبط 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
619 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
578 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
311 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
247 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جور کردن کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همراهی شتر با موش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز به قانون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نویسنده - اگر دیگران نبودند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
542 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میراث فرهنگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
492 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد