عربی نهم

درس نهم (فصوص حول الصحه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,983 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,711 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,952 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,828 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,193 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد