عربی نهم

درس ششم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,532 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,695 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (ترجمه کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,091 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (فعل النهی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,885 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (پاسخ درست را انتخاب کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,191 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درش ششم (تغییر الحیاه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,567 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد