عربی نهم

درس نهم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,610 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,614 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,823 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (زمان هر تصویر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,564 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (ساعت‌شماری)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,292 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,891 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد