عربی نهم

المعجم (د)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (خ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,607 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ح)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,821 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ج)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,944 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,783 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ت)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,958 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ب)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,901 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (الف)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
21,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین التاسع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,702 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین الثامن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد