عربی

المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,460 کیلو بایت

المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,460 کیلو بایت

المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,703 کیلو بایت

المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,757 کیلو بایت

المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,481 کیلو بایت

المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,499 کیلو بایت

المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,543 کیلو بایت

المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
49,421 کیلو بایت

درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,363 کیلو بایت

درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,351 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد