عربی

درس سوم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
945 کیلو بایت

درس سوم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
813 کیلو بایت

درس سوم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
961 کیلو بایت

درس سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,757 کیلو بایت

درس دوم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,127 کیلو بایت

درس دوم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
900 کیلو بایت

درس دوم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
561 کیلو بایت

درس دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,434 کیلو بایت

درس اول (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
855 کیلو بایت

درس اول (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
716 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد