فیزیک

نیروی جاذبه بار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی دافعه بار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی دافعه بار و میدان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یک مولد ژنراتور ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان‌های امواج الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی محرکه القایی در سیم راست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولد الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولد AC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موتور درون‌سوز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موتور حرارتی دو زمانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد