فیزیک

میدان الکتریکی دو قطبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی بر روی محور حلقوی حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نوسانات مدار LC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
80 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نوسانات مدار RLC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو و میدان الکتریکی بین بارهای همنام و غیرهمنام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار مثبت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار منفی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد