فیزیک

اشکال مختلف ضربان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتعاش موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر فوتوالکتریک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر داپلر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال سری دو نوسان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر سیم جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولد یک سو کننده موج متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون دست راست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد