مقاومت

روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راکتانس خازنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقاومت داخلی باطری ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقاومت متغیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

معادل اتصال سری مقاومت ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

رنگ بندی مقاومت‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

اثر دما بر مقاومت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
11 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد