جریان الکتریکی

نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش نیروی لورنس مؤثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رابطه نیرو با تعداد حلقه سیم‌پیچ و جریان عبوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی و سیم متحرک حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین گشتاور و جریان تحریک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین جریان، میدان و نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت حلقه حامل جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم القای متقابل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قطع و وصل کردن کلید جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد