مدارهای الکتریکی

آزمون تعیین مقاومت تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون ولتاژ تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوری تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوری نورتن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازشناسی فرمول‌های مدارات LC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازشناسی فرمول‌های مدارات RC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازشناسی فرمول‌های مدارات RL

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازشناسی فرمول‌های مدارات RLC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رزونانس الکتریکی در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد