معلمان

آشنایی با برنامه درسی ملی (17)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,467 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (16)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,827 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (15)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,891 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (14)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,985 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (12)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (11)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (10)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,719 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (9)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
48,713 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (8)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (7)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد