معلمان

آشنایی با برنامه درسی ملی (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,921 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,387 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,980 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,030 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,997 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (12)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (11)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,002 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (10)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
25,949 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (9)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,069 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد