معلمان

آشنایی با برنامه درسی ملی (36)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,204 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (35)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,504 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (34)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (33)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,820 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (32)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (31)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,934 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (30)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (29)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (28)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (27)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,422 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد