معلمان

آشنایی با برنامه درسی ملی (57)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (56)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (55)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
49,795 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (54)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
47,713 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (53)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
51,354 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (52)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,912 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (51)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
53,793 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (50)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (49)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,998 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (48)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,650 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد