آشنایی با اعداد

آشنایی با اعداد به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد 7، 8، 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (19)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (18)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (17)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (16)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (15)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (14)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
305 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (13)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
510 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد (12)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد