آشنایی با اعداد

عددشناسی (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
437 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
371 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
481 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
526 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی رقم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمادهای ده‌دهی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
46 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
779 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد