بنویسیم دوم ابتدایی

جمله‌سازی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مخالف 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مخالف 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مخالف 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,342 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,343 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد