رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شمارش انیمیشن 2,857
شمارش و مقایسه انیمیشن 2,874
الگویابی انیمیشن 4,200
شمارش انیمیشن 2,626
الگویابی و آشنایی با اشکال هندسی انیمیشن 3,787
آشنایی با کسر به کمک شکل انیمیشن 3,071
اشکال هندسی انیمیشن 2,854
اشکال هندسی انیمیشن 2,677
اشکال هندسی انیمیشن 2,459
اشکال هندسی انیمیشن 1,903
اشکال هندسی انیمیشن 1,868
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (9) انیمیشن 2,661
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (8) انیمیشن 2,288
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (7) انیمیشن 1,944
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (6) انیمیشن 1,957
آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی انیمیشن 2,309
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی انیمیشن 8,209
آشنایی با علامت کوچک‌تر انیمیشن 2,017
آشنایی با علامت مساوی (2) انیمیشن 2,128
آشنایی با علامت مساوی (1) انیمیشن 1,887

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد