رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (9) فیلم 657
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (8) فیلم 699
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (7) فیلم 673
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (6) فیلم 667
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (5) فیلم 714
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (4) فیلم 801
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (3) فیلم 803
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (2) فیلم 812
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (1) فیلم 885
جاگذاری صحیح انیمیشن 10,331
جمع کوچک‌تر از 10 انیمیشن 5,040
جمع کوچک‌تر از 10 انیمیشن 4,172
آموزش اعداد انیمیشن 5,033
شمارش انیمیشن 3,798
آموزش اعداد انیمیشن 3,641
شمارش انیمیشن 3,691
آموزش اعداد انیمیشن 3,186
الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها انیمیشن 3,940
شمارش انیمیشن 2,751
شمارش انیمیشن 2,594

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد